2013. június 26., szerda

Pályázat cigány származású középiskolás diákok részére

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon a 2013-2014-es tanévre.

Pályázati feltételek:
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00.

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a.) magyar állampolgárság,
b.) magyarországi lakóhely (Jász-Nagykun-Szolnok megyei),
c.) büntetlen előélet,
d.) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony vállalása,
e.) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének, és a tanulmányok ennek megfelelő – s szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása
f.) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
g.) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása
h.) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó-és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke:
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralevő idejére, az alábbiak szerint:
a.) számla, vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni, vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy –a szerv választása szerint étkezési utalvány biztosítása
b.) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25.000 forint értékben - ruházkodási segéllyel
c.) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig –ugyancsak számla alapján tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig)
d.) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:
- 3,00 - 4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap
- 4,01 – 4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap
- 4,51 – 5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap

Egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2013. július 31-ig kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének, a Szolnok, Baross út 39. számra kell megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálathoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények azt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult. A pályázatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje 2013. augusztus 31.
A pályázatot nyert tanulókkal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőr-főkapitányság 2013. szeptember 15-ig a támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Szilágyi Andortól az 56-501-600-as telefonszámon kérhető.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése